Vedr Støen pukkverk

Raufoss, 19.01.2018

 

Til planavdelingen i Vestre Toten kommune.

Høringsuttalelse vedrørende reguleringsplan/konsekvensutredning for Støen pukkverk.

 

I forbindelse med mulig gjenåpning og en gedigen utvidelse av driften ved Støen pukkverk på Eina, vil MDG Vestre Toten tilkjennegi sin motstand og store skepsis til konsekvensene av dette tiltaket. Vi har lest og støtter fullt ut høringsuttalelsen fra Sp, som gir en grundig og ganske detaljert beskrivelse av hva som blir utfordringene med denne planen. Utfordringene er for viktige til å gi klarsignal for dette uten en 100% sikkerhet for f.eks. drikkevannskvaliteten i Einafjorden. Vi mener som Sp’s høringsuttalelse klart sier, at tiltakshaver bagatelliserer både det trafikksikkerhetsmessige og støyproblemene som naturlig vil oppstå. Vi merket oss også at kommunelegen skriver i sitt innspill at han kjenner til helsemessige problemer ved å ha et asfaltverk i nært nabolag.

I tillegg har vi blitt gjort kjent med at Vandrefalken, som er en fåtallig og uvanlig art i Oppland, hekket i steinbruddet så seint som i 2016.  Dverglo er en rødlistet og nær på truet art som år om annet hekker i steinbruddet eller på fyllinga mot Einafjorden. Det er også gitt at en slik virksomhet vil ha store konsekvenser for alle levende arter som befinner seg i området og omegnen.

 

Noen ganger må næringsmessige hensyn overstyre det helt optimale i ulike forhold, men her er risikoen for vesentlige ulemper for innbyggerne på Eina så stor at dette må overstyre ønsket om å være en næringsvennlig kommune. Mennesket og naturen må tilgodeses framfor økonomi i alle saker som innebærer så mye åpenbar og skjult risiko.

 

Med hilsen

MDG Vestre Toten v/ Paula Elvesveen

14. oktober 2018