Kultur, samhold og mangfold

Miljøpartiet De Grønne vil at kultur skal tas på alvor som samfunnskraft og nødvendig fundament i samfunnet, både i skoleverket og ellers.

De Grønne mener det å kunne uttrykke og engasjere seg i kulturlivet er en viktig rettighet. Kultur har en naturlig plass på offentlige budsjetter, men kulturlivet i seg selv må være fritt og uavhengig. Kulturpolitikken må åpne opp for mangfold og nytenkning, med en rikdom av uttrykk.

Kultur- og fritidstilbudet i en kommune er ofte det som knytter nye bånd og styrker gamle. Derfor er det viktig at en ikke ekskluderes fra deltagelse på dette området på grunn av økonomi eller nedsatt funksjonsevne. De Grønne mener at kommunen må se på brukerstyrt personlig assistanse (BPA) som en inkluderings- og likestillingssak og ikke helse- og omsorgsarbeid.

biblioteket

 

 

 

Miljøpartiet De Grønne i Vestre Toten vil:

  • øke satsingen på frivillig arbeid gjennom lokale lag og foreninger og grasrotengasjement. De kommunale tilskuddene til disse bør økes.
  • sørge for at de som trenger brukerstyrt, personlig assistanse (BPA) får den nødvendige friheten til å realisere seg selv og delta i samfunnet ut fra sine forutsetninger.
  • legge til rette for å ta imot flere flyktninger på kort og lang sikt.
  • styrke tilbudet om arbeidstrening og norskopplæring, samt jobbe for en fadderordning som vil bidra til bedret integrering av våre nye innbyggere og legge til rett for samfunnsdeltakelse og arbeidstilbud.
  • styrke biblioteket og bibliotekets rolle som en arena for debatt, filosofi, dialog og kulturaktiviteter.
  • styrke Frivilligsentralen.
  • jobbe for mer fleksibel bruk av egnede kommunale lokaler.
  • arbeide for at alle med restarbeidsevne og som ønsker å jobbe, får anledning til det.
  • gå imot tiggeforbud.
  • ha mer fokus på mennesker enn økonomi.