Arbeid og næringsliv

Næringslivet spiller en viktig rolle i overgangen til et bærekraftig samfunn.

15. august 2015

 

Raufoss Indistripark

 

Arbeidsplasser i det private og offentlige er det som sikrer kommunen skatteinntekter og bidrar til å utvikle kommunens infrastruktur og tilbudene i tjenesteområdet.

Arbeidsledighet er negativt både for samfunnet og den enkelte. Derfor bør det være en prioritert, kommunal oppgave å hjelpe arbeidledige ut i arbeid og legge til rette for at det skapes flere arbeidsplasser. De som har redusert arbeidsevne, må få tilpasset og meningsfullt arbeid, og minstenormen for livsopphold må økes.

Vestre Toten kommune må legge til rette for at grønne, nyskapende etablerere velger vår kommune for sin virksomhet. Etablerte virksomheter må få støtte til å utvikle driften i mer miljøvennlig retning.

Miljøpartiet de Grønne i Vestre Toten vil:

 • sørge for at lokale næringsdrivende blir prioritert i anbudsprosesser.
 • opprette et fond hvor grønne gründere som vil etablere seg i kommunen eller legge om til en bærekraftig drift, kan søke oppstartmidler.
 • støtte fagmiljøet i Raufoss Industripark i å utvikle mer miljøvennlige produksjonsmetoder.
 • arbeide for å sikre langsiktig, fortrinnsvis statlig, eierskap i Raufoss Næringspark.
 • stille krav om at bedrifter som deltar i offentlige anbud, skal være opplæringsbedrifter og ha en god sosial profil.
 • pålegge kommunen å ta i mot lærlinger innen helse- og oppvekstfagene når elever står uten lærlingplass.
 • styrke samarbeid mellom lokale bedrifter, forskningsmiljøene og grunnskolen
 • bevare søndagen som hviledag og gå imot søndagsåpne butikker.
 • jobbe mot den bilbaserte handelen og fokusere på sentrumsnære tiltak.
 • styrke tilbudet om Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA).
 • bedre oppfølgingen av arbeidsledige og opprette flere tiltaksplasser i samarbeid med lokalt næringsliv og frivillige organisasjoner.
 • tilby aktivitetstilbud framfor aktivitetsplikt for mottakere av sosialstønad.
 • jobbe for å redusere sykefraværet, blant annet gjennom å se på tiltak som 6-timers arbeidsdag i samarbeid med fagforeningene.