Fotocredit:

Lokaldemokrati

Sentralisering av politisk makt skaper stadig større avstand mellom de folkevalgte og velgerne. MDG Vestre Toten ønsker at kommunene i Innlandet fortsatt skal bestemme selv om de vil bestå som i dag eller slås sammen. Det må overveies nøye hva som delegeres til regionrådet, og kommunene må beholde selvråderetten i alle saker som handler om kommunal forvaltning. Vi åpner allikevel for at arealpolitikken får mer sentrale føringer når denne bidrar til mer vern av natur og naturmangfold.

 

 

Miljøpartiet de Grønne i Vestre Toten vil

  • arbeide for at terskelen for å engasjere seg politisk skal senkes.
  • ha jevnlige grendemøter der ulike tema tas opp.
  • ha fokus på barn og oppvekst og skape ulike arenaer for å la barnas stemme komme til uttrykk overfor politikere og administrasjon.
  • la ungdomsrådet bli enda mer synlig og brukt.
  • jobbe for at folkets spørretime skal bli mer kjent og benyttet.