Skole og barnehage

Skolene skal vise veien mot et grønnere, åpnere og mer inkluderende samfunn. Miljøpartiet De Grønne vil ha levende grender med tilhørende grendeskoler. Karakterer bør være et middel og ikke et mål. Vi vil legge til rette for et mer fleksibelt forhold mellom skole og arbeidsliv og mer variasjon mellom teori og praksis. Skolen bør samarbeide tettere med lokalt næringsliv og lokale organisasjoner. Kunnskap om naturbruk, forvaltning av naturressursene og lokalplitikk må få større plass i undervisningen. Fysisk aktivitet og naturopplevelser må bør inngå som en fast del av hverdagen i skolen og i barnehagen.

Eple på bøker

 

 

Miljøpartiet de Grønne i Vestre Toten vil:

 • bevare dagens skolestruktur og grendeskolene.
 • styrke kontakten mellom skolen og lokalsamfunnet ved å la elevene få utføre samfunnsnyttige oppgaver som ledd i undervisningen.
 • legge til rette for skolehager og fysisk aktivitet daglig.
 • innføre gratis skolemåltidet.
 • styrke elevenes arbeidsmiljø og jobbe for gode tiltak mot skolevegring.
 • at pedagognormen i skole og barnehage skal være oppfylt til enhver tid og at totalt antall ansatte vurderes etter behov i barnegruppene.
 • kreve at både barnehager og skoler innkaller vikarer ved fravær.
 • at det brukes mest mulig programvare med åpen-kildekode.
 • sikre trygge skoleveier, og legge til rette for at elever skal gå og sykle til og fra skolen.
 • følge opp «Grønt flagg»-sertifisering a kommunens barnehager og skoler.
 • at sang blir et viktig element i barnas skolehverdag og at skolene og barnehagene deltar aktivt i prosjektet «syngende kommune».
 • at praktisk-estetiske fag får en høy status i skolen.
 • ha mer lek og mindre skjermbruk i grunnskolen.
 • at arbeidet med å ivareta lærernes faglige kompetanse og relasjonskompetanse stadig videreutvikles.
 • at kunnskapen og arbeidet mot mobbing får stadig mer fokus og forbedres kontinuerlig.
 • gi større adgang til å velge praktiske, estetiske og teoretiske valgfag i barneskolen.
 • at adgangen til å prøve ut forskjellige yrker i ungdomsskolen utvides.