Skole og barnehage

Skolene skal vise veien mot et grønnere, åpnere og mer inkluderende samfunn. 

15. august 2015

Eple på bøker

 

Miljøpartiet De Grønne vil ha levende grender med tilhørende grendeskoler. Karakterer bør være et middel og ikke et mål. Vi vil legge til rette for et mer fleksibelt forhold mellom skole og arbeidsliv og mer variasjon mellom teori og praksis. Skolen bør samarbeide tettere med lokalt næringsliv og lokale organisasjoner. Kunnskap om naturbruk, forvaltning av naturressursene og lokalplitikk må få større plass i undervisningen. Fysisk aktivitet og naturopplevelser må bør inngå som en fast del av hverdagen i skolen og i barnehagen.

 

Miljøpartiet de Grønne i Vestre Toten vil:

 • bevare dagens skolestruktur og grendeskolene.
 • styrke kontakten mellom skolen og lokalsamfunnet ved å la elevene få utføre samfunnsnyttige oppgaver som ledd i undervisningen.
 • gi større adgang til å velge praktiske, estetiske og teoretiske valgfag fra 5. klasse i barneskolen. I ungdomsskolen bør adgangen til å prøve ut forskjellige yrker utvides.
 • styrke rådgivingstjenesten i ungdomsskolen, blant annet ved å skille mellom yrkesrådgivning og sosialrådgivning.
 • legge til rette for skolehager og fysisk aktivitet daglig.
 • tilby gratis skolefrukt for alle elever i grunnskolen gjennom gunstige innkjøpsavtaler om kjøp av “snål frukt” fra lokale grossister.
 • styrke elevenes arbeidsmiljø og gi elever og foresatte mulighet til å kreve at skolen setter inn tiltak ved for eksempel mobbing.
 • innføre et tak på 20 elever pr. klasse i både barneskolen og ungdomsskolen.
 • innføre minstekrav i barnehager om 1 voksen pr. 3 barn for barn under 3 år og 1 voksen pr. 6 barn når barna er over 3 år.
 • kreve at både barnehager og skoler innkaller vikarer ved fravær.
 • øke antall datamaskiner per elev og bruke mest mulig programvare med åpen-kildekode.
 • sikre trygge skoleveier, og legge til rette for at elever skal gå og sykle til og fra skolen.
 • ha “Grønt-flagg”-sertifisering av kommunens barnehager og skoler.