Skole og barnehage

Skolene skal vise veien mot et grønnere, åpnere og mer inkluderende samfunn. 

Eple på bøker

 

Miljøpartiet De Grønne vil ha levende grender med tilhørende grendeskoler. Karakterer bør være et middel og ikke et mål. Vi vil legge til rette for et mer fleksibelt forhold mellom skole og arbeidsliv og mer variasjon mellom teori og praksis. Skolen bør samarbeide tettere med lokalt næringsliv og lokale organisasjoner. Kunnskap om naturbruk, forvaltning av naturressursene og lokalplitikk må få større plass i undervisningen. Fysisk aktivitet og naturopplevelser må bør inngå som en fast del av hverdagen i skolen og i barnehagen.

 

Miljøpartiet de Grønne i Vestre Toten vil:

 • bevare dagens skolestruktur og grendeskolene.
 • styrke kontakten mellom skolen og lokalsamfunnet ved å la elevene få utføre samfunnsnyttige oppgaver som ledd i undervisningen.
 • gi større adgang til å velge praktiske, estetiske og teoretiske valgfag fra 5. klasse i barneskolen. I ungdomsskolen bør adgangen til å prøve ut forskjellige yrker utvides.
 • legge til rette for skolehager og fysisk aktivitet daglig.
 • innføre gratis skolemåltidet.
 • styrke elevenes arbeidsmiljø og gi elever og foresatte mulighet til å kreve at skolen setter inn tiltak ved for eksempel mobbing.
 • at pedagognormen i skole og barnehage skal være oppfylt til enhver tid
 • at totalt antall ansatte til enhver tid vurderes etter behov i barnegruppene. Antallet skal aldri være mindre enn sentrale krav, men bør noen ganger økes.
 • kreve at både barnehager og skoler innkaller vikarer ved fravær.
 • at det brukes mest mulig programvare med åpen-kildekode.
 • sikre trygge skoleveier, og legge til rette for at elever skal gå og sykle til og fra skolen.
 • ha “Grønt-flagg”-sertifisering av kommunens barnehager og skoler.
 • at sang blir et viktig element i barnas skolehverdag og at skolene og barnehagene deltar aktivt i prosjektet «syngende kommune».
 • at praktisk-estetiske fag får en høy status i skolen.
 • at arbeidet med å ivareta lærerne og styrke lærernes faglige kompetanse og relasjonskompetanse stadig videreutvikles.
 • at kunnskapen om og arbeidet mot mobbing får stadig mer fokus og forbedres kontinuerlig.