Landbruk og matproduksjon

Jord- og skogbruk utøves på henholdsvis 20% og 60% av kommunens arealer. Miljøpartiet De Grønne vil ha et sterkere arealvern for å ta vare på dyrket og dyrkbar mark.

kornåker

Matjord er en truet ressurs, og behovet for mat vil øke sterkt i årene framover.  Skogen har en viktig rolle som karbonlager, derfor vil De Grønne fremme lengre rotasjonstider i skogbruket, med sikte på større biologisk mangfold og økt karbonlagring.

Landbruket sliter med rekruttering og mange bruk står tomme. Stadig mer jord går ut av drift, slik at både innmark og utmark gror igjen. Samtidig skjer en dreining mot større driftenheter med stadig mer mekaniserte og miljøskadelige driftsformer. Landbruket er også en stor kilde til klimagassutslipp i Vestre Toten og Oppland. Tiltak må settes inn for å redusere utslippet.

MDG vil legge til rette for mer småskala landbruk, gjerne i samsvar med økologiske prinsipper, mindre bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler. Humler og andre pollinerende insekter må få bedre livsvilkår for at disse viktige økosystemene skal kunne sikres for framtida.

Miljøpartiet De Grønne i Vestre Toten vil:

  • at kommunen har en streng praksis for bevaring av matjord. Næringslivsinteresser skal aldri trumfe behovet for matjord.
  • at all nedbygging av matjord pålegges en avgift som øremerkes nydyrking.
  • stimulere landbruket til bærekraftig produksjon og belønne økologisk drift.
  • at konvensjonelt jordbruk gjøres stadig mer bærekraftig og mindre forurensende.
  • arbeide mot matsvinn i alle ledd av matproduksjon og omsetning.
  • legge til rette for kompostering av matavfall både privat og i kommunal regi.
  • legge til rette for mer andelslandbruk, kolonihager, parsell- og skolehager.
  • jobbe for bærekraftig skogsdrift, både ved å fremme lengre rotasjonstider og gjenplanting.
  • arbeide for kortreist og bærekraftig fôrforsyning.
  • påse at hogst ikke skjer i perioder da fuglene har reirbygging.