Landbruk og matproduksjon

Jord- og skogbruk utøves på henholdsvis 20% og 60% av kommunens arealer. Miljøpartiet De Grønne vil ha et sterkere arealvern for å ta vare på dyrket og dyrkbar mark.

15. august 2015

kornåker

Matjord er en truet ressurs, og behovet for mat vil øke sterkt i årene framover.  Skogen har en viktig rolle som karbonlager, derfor vil De Grønne fremme lengre rotasjonstider i skogbruket, med sikte på større biologisk mangfold og økt karbonlagring.

Landbruket sliter med rekruttering og mange bruk står tomme. Stadig mer jord går ut av drift, slik at både innmark og utmark gror igjen. Samtidig skjer en dreining mot større driftenheter med stadig mer mekaniserte og miljøskadelige driftsformer. Landbruket er også en stor kilde til klimagassutslipp i Vestre Toten og Oppland. Tiltak må settes inn for å redusere utslippet.

MDG vil legge til rette for mer småskala landbruk, gjerne i samsvar med økologiske prinsipper, mindre bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler. Humler og andre pollinerende insekter må få bedre livsvilkår for at disse viktige økosystemene skal kunne sikres for framtida.

Miljøpartiet De Grønne i Vestre Toten vil:

 • at kommunen vedtar mål og virkemidler for redusert nedbygging av matjord.
 • innføre avgift på nedbygging av matjord og midlene må øremerkes nydyrking.
 • opprettholde Vestre Toten som GMO-fri sone.
 • stimulere landbruket til bærekraftig og samfunnsnyttig produksjon med fokus på økologisk drift, bevaring av artsmangfold og bedre livsvilkår for nøkkelarter som humler og bier.
 • arbeide for at et årsverk i landbruket gir minst samme inntekt som et årsverk i andre fagarbeideryrker.
 • arbeide mot matsvinn i alle ledd av matproduksjon og omsetning.
 • legge til rette for kompostering av matavfall både privat og i kommunal regi.
 • arbeide for fortetting av bebygde områder fremfor å bygge ut nye områder
 • legge til rette for mer andelslandbruk, kolonihager, parsell- og skolehager.
 • jobbe for bærekraftig skogsdrift, både ved å fremme lengre rotasjonstider og gjenplanting.
 • arbeide for kortreist og bærekraftig fôrforsyning.