Samferdsel

Det må legges til rette for at kollektivtransport blir det naturlige valget når man skal reise i og mellom tettsteder og til og fra jobb.

15. august 2015

tog

Ved nye utbygginger må det planlegges for redusert transportbehov og stimuleres til mer miljøvennlige transportformer. Andre  tiltak vil være rimeligere billettpriser og flere avganger.

Gjennom satsing på gang- og sykkelstier og holdningsarbeid, kan kommunen legge til rette for økt bruk av sykkel som transportmiddel. Kommunen må videre bidra til ordninger som belønner samkjøring og andre energieffektive metoder.

Kommunen må arbeide for en kraftig opprustning av jernbanetilbudet på regionalt nivå og føre en politikk som tar sikte på redusert bruk av bil som transportmiddel. I stedet for å bygge ut vegkapasiteten, vil vi investere i trafikksikkerhetstiltak og vedlikehold.

Mijøpartiet de Grønne i Vestre Toten vil:

 • bygge flere gang- og sykkelveier.
 • belønne samkjøring og sykling til jobben.
 • tilrettelegge for effektiv busstransport for pendlere og enkel tilgang til gratis pendlerparkering.
 • arbeide for økt trafikksikkerhet og bedre vedlikeholdet av samtlige kommunale veier og fylkesveier.
 • arbeide for opprustning av jernbanen generelt.
 • arbeide for tospors jernbane til Gjøvik, og for å knytte Gjøvikbanen sammen med Dovrebanen.
 • gå mot 4-felts motorvei på riksvei 4.
 • opprette taxi-tilbudet «hjem for en 50-lapp» for ungdom.
 • arbeide for å redusere biltrafikk og tungtransport gjennom Raufoss sentrum.
 • arbeide for å få mer godstransport over på Gjøvikbanen.
 • stimulere til at det opprettes ladestasjoner for elbiler i kommunen.