Fotocredit:

Samferdsel

Det må legges til rette for at kollektivtransport blir det naturlige valget når man skal reise i og mellom tettsteder og til og fra jobb.  

Ved nye utbygginger må det planlegges og legges til rette for mer miljøvennlige transportformer. Andre  tiltak vil være rimeligere billettpriser og flere avganger.

Gjennom satsing på gang- og sykkelstier og holdningsarbeid, kan kommunen legge til rette for økt bruk av sykkel som transportmiddel. Kommunen må videre bidra til ordninger som belønner samkjøring og andre energieffektive metoder.

Kommunen må arbeide for en kraftig opprustning av jernbanetilbudet på regionalt nivå og føre en politikk som tar sikte på redusert bruk av bil som transportmiddel. I stedet for å bygge ut vegkapasiteten, vil vi investere i trafikksikkerhetstiltak og vedlikehold.

  

Mijøpartiet de Grønne i Vestre Toten vil:

 • Ha fokus på kommende plan for gang- og sykkelveier.
 • belønne samkjøring og sykling til jobben.
 • støtte alle tiltak som bedrer kollektivtilbudet og nye, smarte reisetilbud slik som «hent-meg-buss».
 • arbeide for økt trafikksikkerhet og bedre vedlikeholdet av samtlige kommunale veier. .
 • arbeide for tospors jernbane til Gjøvik og for å knytte Gjøvikbanen sammen med Dovrebanen.
 • gå mot 4-felts motorvei på riksvei 4, men støtte en delvis utvidelse av veien på utsatte strekninger mellom Oslo og Mjøsbrua, samt flere møteplasser.
 • støtte arbeidet for å redusere biltrafikk og tungtransport gjennom Raufoss sentrum.
 • arbeide for å få mer godstransport over på Gjøvikbanen.
 • arbeide for at kommunens bilpark elektrifiseres videre.
 • arbeide for at det opprettes ladestasjoner for elbiler ved alle kommunale bygg.
 • arbeide for at kommunen gir tilskudd til opprettelse av ladestasjoner på ulike boligfelt .
 • være pådriver overfor fylkeskommunen for å realisere hurtigbåt over til Hamarregionen.