Naturvern og artsvern

Naturen er ikke bare en kilde til ressurser for menneskeheten; den har også en egenverdi. Derfor har vi et etisk ansvar for å ta vare på naturmangfoldet. Når arter og insekter dør, blir også menneskers levekår truet.

4. juni 2019

artvern er viktig

Områdevern er en viktig nøkkel til artsvern. Samfunnet må ta kostnadene ved å verne langt større og flere typer arealer enn i dag. Kommuner og grunneiere må kompenseres når dette endrer næringsgrunnlaget.

Humler og andre bier pollinerer trær og planter som gir oss frukt og bær. Men over hele verden er pollinerende insekter i tilbakegang, og mange humler i Norge står i fare for å forsvinne. Viktige tiltak for å ta vare på humlene er bl.a. å plante humlevennlige planter og begrense sprøytemiddelbruken.

Miljøpartiet de Grønne i Vestre Toten vil:

  • ha mer fokus på naturmangfold og registrering av arter. Vi ønsker at det utarbeides plan for bevaring av naturmangfold i samsvar med naturmangfoldloven av 2009.
  • at det utarbeides regler for bruk av sprøytemidler på kommunal grunn og at ingen sprøytemidler brukes der andre tiltak kan settes inn
  • at drikkevannskildene i Vestre Toten (Skjelbreia og Einafjorden) overvåkes kontinuerlig.
  • arbeide for at kommunale bygg får grønne tak, som renser lufta, absorberer regnvann og er til glede for humler og andre pollinerende insekter.
  • arbeide for at de naturlige vekstene og dyrelivet langs Hunnselvas bredder bevares slik det er i dag mellom Reinsvoll og Bruflat. Praktisere strengt forbud mot rydding langs elvebredden også andre steder.
  • arbeide for at fuglelivet i Hunnselva og naturen rundt skoledammen bevares også når området får nytt formål.
  • bevare naturen fri for motorferdsel.
  • beplante parker og offentlige plasser med bie- og humlevennlige planter og nyttevekster.
  • støtte tiltak som kan hindre at dyr i naturen skades eller forstyrres unødig.