Naturvern og artsvern

Naturen er ikke bare en kilde til ressurser for menneskeheten; den har også en egenverdi. Derfor har vi et etisk ansvar for å ta vare på naturmangfoldet. Når arter og insekter dør, blir også menneskers levekår truet.

artvern er viktig

Områdevern er en viktig nøkkel til artsvern. Samfunnet må ta kostnadene ved å verne langt større og flere typer arealer enn i dag. Kommuner og grunneiere må kompenseres når dette endrer næringsgrunnlaget.

Humler og andre bier pollinerer trær og planter som gir oss frukt og bær. Men over hele verden er pollinerende insekter i tilbakegang, og mange humler i Norge står i fare for å forsvinne. Viktige tiltak for å ta vare på humlene er bl.a. å plante humlevennlige planter og begrense sprøytemiddelbruken.

Miljøpartiet de Grønne i Vestre Toten vil:

  • ha mer fokus på naturmangfold og registrering av arter. Vi ønsker at det utarbeides plan for bevaring av naturmangfold i samsvar med naturmangfoldloven av 2009.
  • at det utarbeides regler for bruk av sprøytemidler på kommunal grunn og at ingen sprøytemidler brukes der andre tiltak kan settes inn
  • at drikkevannskildene i Vestre Toten (Skjelbreia og Einafjorden) overvåkes kontinuerlig.
  • arbeide for at kommunale bygg får grønne tak, som renser lufta, absorberer regnvann og er til glede for humler og andre pollinerende insekter.
  • arbeide for at de naturlige vekstene og dyrelivet langs Hunnselvas bredder bevares slik det er i dag mellom Reinsvoll og Bruflat. Praktisere strengt forbud mot rydding langs elvebredden også andre steder.
  • arbeide for at fuglelivet i Hunnselva og naturen rundt skoledammen bevares også når området får nytt formål.
  • bevare naturen fri for motorferdsel.
  • beplante parker og offentlige plasser med bie- og humlevennlige planter og nyttevekster.
  • støtte tiltak som kan hindre at dyr i naturen skades eller forstyrres unødig.