Fotocredit:

Naturvern og artsvern

Naturen er ikke bare en kilde til ressurser for menneskeheten; den har også en egenverdi. Derfor har vi et etisk ansvar for å ta vare på naturmangfoldet. Når arter og insekter dør, blir også menneskers levekår truet.

Humler og andre bier pollinerer trær og planter som gir oss frukt og bær. Men over hele verden er pollinerende insekter i tilbakegang, og mange humler i Norge står i fare for å forsvinne. Viktige tiltak for å ta vare på humlene er bl.a. å plante humlevennlige planter og begrense sprøytemiddelbruken.

Hvis alle lokalsamfunn har fokus på dette, har det til sammen stor betydning.

Områdevern er en viktig nøkkel til artsvern. Samfunnet må ta kostnadene ved å verne langt større og flere typer arealer enn i dag. Kommuner og grunneiere må kompenseres når dette endrer næringsgrunnlaget.

 

Miljøpartiet De Grønne i Vestre Toten vil:

 • ha mer fokus på naturmangfold og registrering av arter.
 • at det utarbeides plan for bevaring av naturmangfold i samsvar med naturmangfoldloven av 2009.
 • sikre at det ikke er bruk av sprøytemidler på kommunal grunn.
 • at drikkevannskildene i Vestre Toten (Skjelbreia og Einafjorden), Hunnselva og andre vann i kommunen overvåkes kontinuerlig.
 • arbeide for at kommunale bygg får grønne tak, som renser lufta, absorberer regnvann og er til glede for humler og andre pollinerende insekter
 • arbeide for at de naturlige vekstene og dyrelivet langs Hunnselvas bredder bevares slik det er i dag mellom Reinsvoll og Bruflat.
 • praktisere strengt forbud mot rydding langs elvebredder. Ta vare på levende organismer på både mikronivå og makronivå som fisk og pattedyr, inklusive bever. Dette henger sammen , og mikro- og makroliv er avhengig av hverandre.
 • unngå inngrep i myrer på grunn av deres verdi som karbonlager.
 • bevare naturen fri for motorferdsel.
 • beplante parker og offentlige plasser med bie- og humlevennlige planter og nyttevekster.
 • støtte tiltak som kan hindre at dyr i naturen og i åkeren skades eller forstyrres unødig.