Helse og omsorg

Hovedtrekkene i den grønne politikken vil i seg selv ha en god helsebyggende virkning: redusert forurensning, sunnere mat, styrking av friluftsliv og fysisk aktivitet i skolen og mindre økonomiske forskjeller.

15. august 2015

helse og omsorg

 

Miljøpartiet de Grønne vil ha et spesielt fokus på vanskeligstilte gruppers ressurser og evner, slik at sykdom og nedsatt funksjonsevne mestres best mulig. Vi vil øke ressursene til psykisk helsevern, rusomsorg og sosiale møteplasser. Miljøpartiet de Grønne vil ha en helhetlig helsepolitikk der kropp, sinn og sosial situasjon ses i sammenheng.

 

Miljøpartiet de Grønne i Vestre Toten vil

 • støtte og styrke samarbeidet mellom ordinære, kommunale helsetilbud og frivillighet.
 • arbeide for at kommunens sykehjem blir “Livsglede for eldre”- sertifiserte.
 • bedre samarbeidet sykehjemmene har med skoler, barnehager og frivillige organisasjoner.
 • jobbe for å bevare sykehusstrukturen i Oppland.
 • at personer må ha rett til psykisk helsehjelp også når tilstanden har sammenheng med bruk av rusmidler
 • jobbe for opprettelsen av et brukerstyrt hus for mennesker som trenger hjelp innen området rus og psykiatri.
 • jobbe for styrket ettervern og at de mest vanskeligstilte tilbys bofellesskap med døgnomsorg.
 • legge til rette for grønn omsorg gjennom å støtte “inn på tunet”-gårder.
 • styrke tilbudet om Brukerstyrt Personlig Assistanse.
 • at kommunen i større grad skal legge til rette for møteplasser for ensomme, enslige og eldre, samt synliggjøre og bevare de tilbudene som allerede eksisterer.
 • arbeide for at mennesker med helseproblemer kan få anledning til å bruke sin restarbeidsevne.