Helse og omsorg

Hovedtrekkene i den grønne politikken vil i seg selv ha en god helsebyggende virkning: redusert forurensning, sunnere mat, styrking av friluftsliv og fysisk aktivitet i skolen og mindre økonomiske forskjeller.

helse og omsorg

 

Miljøpartiet de Grønne vil ha et spesielt fokus på vanskeligstilte gruppers ressurser og evner, slik at sykdom og nedsatt funksjonsevne mestres best mulig. Vi vil øke ressursene til psykisk helsevern, rusomsorg og sosiale møteplasser. Miljøpartiet de Grønne vil ha en helhetlig helsepolitikk der kropp, sinn og sosial situasjon ses i sammenheng.

 

Miljøpartiet de Grønne i Vestre Toten vil

 • arbeide for at kommunen i større grad skal legge til rette for møteplasser for eldre, enslige og ensomme, samt synliggjøre og bevare de tilbudene som finnes.
 • utvikle videre samarbeidet eldreinstitusjonene har med skoler, barnehager og frivillige organisasjoner. I denne sammenheng vil vi at kommunen igjen skal vurdere å la sykehjemmene bli «Livsglede-for-eldre» sertifiserte.
 • ha fokus på livsglede for eldre som bor hjemme.
 • sikre fastlegeordningen.
 • bevare nærsykehusene og fødetilbudet på Gjøvik.
 • sikre rett til psykisk helsehjelp også når tilstanden har sammenheng med bruk av rusmidler.
 • at alle som har krav på det, får individuelle planer
 • jobbe for opprettelsen av et brukerstyrt hus for mennesker som trenger hjelp innen området rus og psykiatri
 • jobbe for styrket ettervern og at de mest vanskeligstilte tilbys bofellesskap med døgnomsorg.
 • sikre tilbudet om BPA (brukerstyrt, personlig assistanse) og at brukeren gis rett til å velge blant seriøse tilbyderen av tjenesten.
 • arbeide for at mennesker med helseproblemer kan få anledning til å bruke sin restarbeidsevne.
 • støtte og styrke samarbeidet mellom ordinære, kommunale helsetilbud og Frivilligsentralen.
 • legge til rette for «grønn omsorg» gjennom å støtte «inn-på-tunet» gårder.
 • at barnetrygd ikke skal regnes som inntekt, heller ikke for familier som mottar sosialstønad.
 • barnevernet må sette inn langt mer ressurser i hjemmet (om nødvendig like mye som kommunen har som kostnader ved å benytte institusjonsplass) før det vurderes å ta barnet ut av hjemmet. Som fosterfamilie vurderes alltid nær familie først.
 • helseperspektivet skal vektlegges i all planlegging i kommunen gjennom grøntanlegg, turstier, arbeidsmiljø m.m.
 • ha stadig fokus på bemanningssituasjonen på kommunale institusjoner og i hjemmetjenesten.