Interpellasjon om avfallssortering i Vestre Toten kommune

Interpellasjon om avfallssortering i VTK.

 

Med utgangspunkt i følgende spørsmål og svar i åpen post 26.04 2018, ønsker vi nå å fremme følgende interpellasjon med forslag til vedtak (sist i dokumentet):

Vårt spørsmål lød:

«Det er ikke lovpålagt for bedrifter å kildesortere avfall på samme måte som private.  Kildesortering og rett behandling av alt avfall er i dag kritisk nødvendig. Inntil slikt lovpålegg kommer ønsker vi at Vestre Toten kommune skal ta et ansvar ut over det som er lovpålagt og sørge for at slike ordninger innføres på alle områder i egen virksomhet. Vil kommunen forplikte seg til å gjøre dette?»

 

Det skriftlige svaret/kommentaren til dette lød:

«Det stemmer at kildesortering av avfall fra bedrifter ikke er hjemlet i loven.  I forurensningslovens § 27 står det at: «Med næringsavfall menes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner». Videre sier § 31 at: «Den som produserer næringsavfall, skal sørge for at avfallet blir brakt til lovlig avfallsanlegg eller gjennomgår gjenvinning, slik at det enten opphører å være avfall eller på annen måte kommer til nytte ved å erstatte materialer som ellers ville blitt brukt.»  Dvs. at det er leveringsplikt på næringsavfall, men at det er opp til avfallsprodusenten i hvilken grad han vil sortere avfallet. Sortering av avfallet vil i tillegg til miljøgevinsten, kunne gi relativt betydelige økonomiske gevinster.

Planavdelingen har ikke oversikt over i hvor stor grad kommunens ulike enheter/avdelinger praktiserer sortering av sitt avfall. Så vidt oss bekjent eksisterer ikke overordnede felles bestemmelser eller retningslinjer på dette i kommunen. Altså er det trolig mye opp til hver enhet/avdeling hvordan dette håndteres.  Inntrykket er at det tross alt foregår relativt omfattende sortering.

Økt kildesortering i egen virksomhet kan bl.a. oppnås gjennom utarbeidelse av overordnede bestemmelser/retningslinjer på området, eller ved å miljøfyrtårnsertifisere «alle» kommunens enheter/avdelinger. Begge alternativer krever relativt omfattende prosesser, prinsippvedtak, avsetting av økonomiske og menneskelige ressurser samt grunninvesteringer før gjennomføring.

Som ansvarlig for fagområde miljø, deler planavdelingen spørsmålsstillerens ønske om at kommunen(-e) burde vært blant de beste i klassen på dette området. Samtidig er det en realitet at VTK de siste 20 årene har valgt å prioritere miljøvern med 40% stillingsressurs.  I dette ligger det at det ikke har vært rom for å sette i verk større overordnede prosjekter på miljøområdet fra vår side.

Vi håper samtidig at kommunestyrets vedtak i sak 18/660 «Ressursbehov nærings- og samfunnsutvikling og plan» den 22.3.2018m vil gi litt større fokus på kommunens miljøarbeid.»

 

Med utgangspunkt i svaret vi fikk fra planavdelingen, ønsker vi å fremme følgende interpellasjon om avfallshåndtering og forslag til vedtak:

 

  1. Vestre Toten kommune forplikter seg til at alle enheter / avdelinger i kommunen gjennomfører kildesortering på minst like god måte som kommunens husstander er forpliktet til.
  2. Vestre Toten kommune forplikter seg til at ressursbehovet som viser seg nødvendig for å gjennomføre dette, blir innarbeidet i budsjett for 2019. Rådmannen bes om å finne ut på hvilken måte økt kildesortering best kan fremmes, gjennom miljøfyrtårnsertifisering eller annet.
  3. Vestre Toten kommune ønsker å bli en foregangsbedrift mht. sortering og har en visjon om å stimulere øvrig næringsliv i kommunen til å bidra på samme vis.

 

Med hilsen Paula Elvesveen, MDG

14. oktober 2018