Miljøpartiet De Grønne, en ny stemme i lokaldemokratiet

Løvetann murvegg

De Grønne blir neppe den største gruppa i kommunestyret i Vestre Toten, men kanskje vi blir den viktigste?  Vi representerer et skifte.  Alle snakker om det grønne skiftet, men MDG er den fremste garantist for dette.   Vi skal peke på og dytte i grønn retning, slik vi ser at Rasmus Hansson har gjort på en forbilledlig måte på Stortinget.

 

 

30. august 2015

Paula Elvesveen, 1.kandidat

Som 1. kandidat stiller jeg med stor ydmykhet overfor ansvaret det innebærer å være  folkevalgt.   De grønne er et samarbeidsparti til alle som kommer med grønne forslag og vil ta gode beslutninger.   Vi skal også være en tydelig motstemme når vi ser urettferdighet mot svake, naturen og kommende generasjoner.  Vi er lærevillige og vil lytte til og konsultere fagkunnskap i saker vi til nå vet for lite om.  Vi vil også legge ekstra stor vekt på  å lytte til innbyggernes synspunkter i saker som berører dem.

 

I partienes selvpresentasjon kan vi ofte se ganske like ut, men alle vet jo at det ikke stemmer.  Hva skiller oss fra og hva forener MDG med de andre?:

Vi er et parti som finner gode løsninger både hos venstresida og høyresida.  Vi har svært mye til felles med partiene til venstre mht. fordeling/utjevning og internasjonal solidaritet.  Vi er enige med høyrepartiene i at det må bli enklere å starte og drive en bedrift.

 

Vi vil støtte ny-etablerere og sosialt entreprenørskap.  Mindre bedrifter med lav fortjeneste må få skattefordeler og andre støtteordninger til bedriften er oppe å gå.  Med hensyn til de største og mest kapitalsterke aktørene, vil vi kreve høyere toppbeskatning.

De Grønne jobber mot den konkurransefordelen og urettferdigheten bruk av skatteparadiser medfører.   I tillegg mener vi at bedriftenes grønne/bærekraftige og sosiale profil skal belønnes.

 

Vi ønsker at næringslivet skal gå foran mht. samfunnsbygging og tilby så vel lærlingeplasser som arbeid til mennesker med såkalt restarbeidsevne.  Lokale bedrifter skal prioriteres ved anbud når bærekraftperspektivet er ivaretatt.

 

Vi er fullt klar over at man ikke kan bare fordele, men også må skape verdier.  Vi har en pragmatisk tilnærming til økonomistyring i kommunen.  Så lenge situasjonen er som den er, og regler/lover hindrer de omdisponeringer vi ønsker, vil vi samtidig som vi arbeider for nødvendige endringer, også bidra til forsvarlig økonomistyring.

Ingen ønsker at Vestre Toten Kommune skal forbli på Robek-lista.  Større statlige overføringer er et virkemiddel, men kan neppe være hele løsningen på problemene innen kommune-økonomien.  De Grønne tror at økologiske og økonomiske prinsipper kan forenes.  Derfor må vi tenke nytt, og i år kan du stemme grønt.  Gi oss en sjanse!

 

Paula Elvesveen, 1. kandidat Miljøpartiet De Grønne Vestre Toten